top of page

Om jag vore riksdagsman

En naturlig följd av BRA FRAMTID, MILJÖTRAPPAN, SKOG OCH SAXOFON, DET GODA SAMMHÄLLET, FRAMGÅNG I FRAMTIDEN, OCH CARBON.

Även föreställningarna LEVE TEXTEN och THE ULTIMATE TOUR har haft en tydlig politisk underton om än ej partipolitisk.

Mina projekt/föreställningar är inte partipolitiska, men de är politiska.

Som riksdagsman skulle jag driva dessa frågor.

Jag tror att sakkunskap och erfarenhet ska driva vårt agerande, så mycket som det går.

Grundprincipen för mitt agerande är att finna och genomföra bra saker. När förslagen är bra så behöver man inte förhandla och kompromissa. Det som är bra, det är bra och skall genomföras.

Ett exempel:

Det ska kosta att släppa ut koldioxid, det är bra att det kostar.

Vid en förhandling kan koldioxidtullar ställas mot pensionsfrågor, trots att de inte har med varandra att göra. Förhandlandet och kompromissandet är då i full gång. Vi har sett det i fiskepolitiken, vi ser det i nästan alla frågor. Förhandlandet blir viktigare än sakfrågorna, resultatet blir kompromisser som ingen är riktigt nöjd med. Förhandlande och kompromissande behövs bara när det är reella målkonflikter. 

Bra åtgärder ska genomföras.

Miljö

Eftersom jag tror att saklighet och erfarenhet ska styra så har jag samlat detta på några sajter.

Titta på dem!

Miljötrappan innehåller baskunskap om miljö.

Biologisk mångfald gynnas av långsiktigt skyddad skog, det är mycket skogspolitik som inte bygger på saklig grund, det ska vi ändra på.

Bra Framtid är en hubb där positiva framtidsvisioner ges plats. ”Utopier går in i vårt undermedvetna och ger oss en riktning”.
 

En Miljöhubb

www.miljotrappan.se

www.braframtid.se 

och
En hubb om allt jag gör för att "rädda världen" klicka

Biologisk mångfald
En 
Skogshubb

Skog, markanvändning, fiske, jordbruk.
Omedelbart stopp för avverkningar i skog som aldrig varit kalhuggen. Skapa långsiktiga skydd enligt konventionen om biologisk mångfald.

Klimat
Lagring av kol i skog och mark. Infångning och lagring av koldioxid. Stopp för utsläpp som ökar koldioxidhalten i luften..

Kemikalier
Användning av kemikalier som inte bryts ner ska stoppas, försiktighetsprincipen ska tillämpas.

Dessa frågor är reglerade i tre FN-konventioner som sverige deltagit i. Vi borde följa dessa konventioner. Idag gör vi inte det.

Miljöstyrning

Det ska kosta att göra fel. Den som gör rätt ska belönas. Genom avgifter, stöd och tvingande regler blir detta inte kostsamt, tvärtom. Att genomföra nödvändiga miljöåtgärder blir lönsamt för samhället och individen.

Organisation


Tjänstemannaansvaret bör återinföras. Idag kan offentliganställda tjänstemän skylla på okunnighet och chefer. Den som arbetar inom skattefinansierade verksamheter har ett bredare ansvar.

Sakkunskap och erfarenhet ska vara det viktigaste vid utnämningar.

Organisatoriska drivkrafter, se kommentar nedanför.

Kultur

De små scenerna
De små scenerna erbjuder viktiga kulturupplevelser och är styvmoderligt behandlade. Publikutveckling/efterfrågestöd är centralt för att de små scenerna ska kunna blomstra.

Det små scenerna kan även ge arbete åt många aktiva konstnärer, artister, musiker, sångare, skådespelare. 

Integration

Den som bor i sverige ska följa våra lagar. Hen har rätt att göra rätt för sig och ska ha möjligheter att skapa sig ett gott liv.

För att detta ska ske behöver många människor stöd, hjälp och krav. För individen gäller det att man ska märka konsekvenserna på kort sikt.  

Socioekonomiska orsaker till problem

Socioekonomiska problem är den enskilt viktigaste orsaken till brottslighet och utanförskap. Det finns mycket kunskap om hur man åtgärdar socioekonomiska problem. Denna kunskap tillämpas inte i tillräcklig omfattning. Bland annat behöver lagstiftningen justeras så att det blir enklare och snabbare för socialtjänsten att hjälpa ungdomar, föräldrar och familjer.

Skolan

Varje barn har en unik uppsättning av många typer av olika begåvningar. Betygsystemet och läroplanerna ställer krav som inte alltid premierar elevers utveckling. Tillexempel utformas betyg i praktiska ämnen så att det krävs teoretiskt redovisande. Det stimulerar inte vissa  elevers utveckling.

Läroplaner och betygen ska framförallt stimulera elevers utveckling. Andra funktioner av betygsystemet, så som tillexempel urval ska nedprioriteras. Betyg ska motivera.

Kommentar om drivkrafter.

Att styra med ekonomiska verktyg fungerar bra på kort sikt. När människor väljer mellan olika alternativ så väljer det de alternativ som ger kortsiktiga belöningar, tillexempel pengar och sociala fördelar.

Ekonomiska drivkrafter fungerar mycket sämre på lång sikt, då blir frågorna mer komplexa och svåröverskådliga, diverse diffusa parametrar tar makten över våra beslut. Detta är mänskligt.

Lösningen är att stora svåröverskådliga frågor ska bearbetas i många små steg. Man skapar en målbild och tar sig dit i många små steg, där varje steg utvärderas. Då kommer man snabbt framåt.

Små vardagliga beslut påverkas genom kortsigktiga fördelar för individen. Pengar eller sociala vinster.

Förbud, regleringar och revision fungerar bra för att hindra skadlig verksamhet.

Det finns ofta många alternativa vägar för att nå ett bra resultat. Målbilden är det viktigaste.

Vad kommer det att bli?

Kanske en föreställning, fler låtar, en konsert, ett föredrag eller...

Personligt valmanifest klicka 

Att få röster sker enklast genom att man tydligt attraherar de som har åsikter som stämmer med ens egna. Detta är enkelt och mänskligt. Få folk att förstå att du tycker som dem.

Dock är detta inte bra. Det ger ingen bra utveckling.

Istället bör en politiker förklara vilket samhälle hen eftersträvar och hur hen tror att vi ska ta oss dit.

bottom of page